Husorden afd. 22 Kjærsvej & Skovåsen

En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler, for at medvirke til at skabe et godt klima for beboere i bebyggelsen.

Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt.

husorden.png

Affald

Der vil, efter behov, blive opstillet containere på de dertil indrettede pladser. Det er ikke længere tilladt at benytte pladsen syd for boldbanen til hen kastning af grene. Undtagelsesvis vil der i beboerbladet blive givet dispensation. Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle beboere til at indsætte de fra kommunen udsendte brochurer vedr. affald i beboermappen, idet det vil blive de fremtidige regler. Der må ikke henkastes affald på afdelingens område, ej heller på skråningerne mod nabogrundene.

affald.png
antennestikdase-td250sat.jpg

Antenne

Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale stik. Der må ikke gøres indgreb i antennestikdåsen. Der må ikke opsættes udvendig antenne uden Bolig Korsørs sammentygge. I øvrigt gælder vedtægter for Korsør Antenneselskab A.M.B.A.

Dyrehold

Der må kun holdes én hund eller én kat i hver lejlighed. Tilladelse skal indhentes hos administrationen.

knallert.png
dyrehold.jpg

Færdsel

Alle stier i afdelingens område er gangstier. Knallertkørsel på stier er forbudt. Opmærksomheden henledes på, at stierne er omfattet af færdselsloven, det er derfor politiet, der skal påse, at reglerne overholdes.

Generelt

Det påhviler enhver at drage omsorg for, at lejlighedens indvendige vedligeholdelsesstandard svarer til normal brug. (ikke misligholdt)

Haver

Det påhviler beboerne at holde både gårdhave og de op til lejemålet stødende arealer. Hvis man ønsker at ændre den nuværende beplantning, må væksterne eller hegn, ikke blive højere end 160 cm.

Forhaven er en prydhave og må ikke anvendes til urtehave. Haverne skal holdes i en sådan stand, at de ikke generer de omliggende arealer, hverken praktisk - med ukrudt eller grene fra buske og træer. Der skal være uhindret adgang på stierne for såvel viseværterne - beboerne - som for postbude og renovationsarbejdere.

 

Havearbejde-450x450.jpg

Hegn

Maling af træværk skal ske hvert 3. år og der må kun males og behandles med det produkt som udleveres af varmemesteren. Ved reparation af hegn skal varmemesteren kontaktes, før maling påsmøres. Varmemesteren vil ligeledes være behjælpelig med råd og vejledning omkring behandling af træværket.

hegn.jpg

Hunde

Idet der henvises til foranstående vedr. dyrehold, skal det supplerende oplyses, at i tilfælde af, at hunde støjer og vedvarende gør, er det en opgave for politiet, idet der finde en “hundelov”, som det er politiets opgave at søge overholdt.