Referater afdelingsmøde

Referat afdelingsmøde Kjærsvej/skovåsen Afd. 22 BoligKorsør - d. 2. september 2019.

42 lejemål var repræsenteret.

Afdelingsformand Mike Axdal hilste alle velkommen. Repræsenterede bestyrelsen & formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren, økonomichef Morten Nielsen & ejendomsinspektør Kristian Have.

Herefter gik afdelingsformanden over til den udsendte dagsorden for behandling.

Punkt 1. Valg af dirigent Ebbe Jens Algren

Valg af referent: Ulla Hansen

Valg af stemmetællere.

Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt varslet, hvorpå dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Formanden/afdelingsbestyrelsens beretning:

"2018-2019 har været et travlt, men et godt år.

Det er en stolt afdelingsformand, der står her sammen med en lige så stolt afdelingsbestyrelse. Den stolthed er Jeres fortjeneste.

Den nuværende bestyrelse har udvist stort ansvar og arrangement og været meget deltagende. Der bliver stillet store krav til fremtidens afdelingsbestyrelser, kurser i fagområder og seminar. Det kan bestyrelsen nok nikke genkende til. Vigtigt er det, at det altid er en samlet kompetent bestyrelse, der træffer beslutninger.

Bestyrelsen er klædt godt på i forhold til den måde, vores afdeling drift og økonomi føres på.

Det er vigtigt, at bestyrelsen har indblik og handlekraft. Bestyrelsen er selv lejer i afdelingen, og bestyrelsen har et beboerdemokratisk ansvar, altså handlekraft, der tilgodeser alle lejerene.

Bestyrelsen har fravalgt, at behandle beboerklager, der nu alene håndteres i BoligKorsør af hensyn til, at bestyrelsen selv er lejer og ikke skal være "politimestre" i afdelingen.

Glem ikke, at bestyrelsen er derfor Jer, og der ydes ingen særbehandlingen

På bestyrelsens 12-12 møde, tidligere på året, arbejdede vi med drift og økonomi med vores afdeling, som fokuspunkt. Vi har også set på alternative miljø og energiformer. Det kommer jeg tilbage til.

Bestyrelsesmøder, der er afholdt det seneste år, har stort set omhandlet byggeprocesserne, tage og de kommende rør.

Byggemøderne er blevet til 51 det seneste år. Dertil møder med arkitekter og administrationen, anslået til 15-20 møder. For min del, har jeg deltaget i alle møder. Dertil møder i organisationsbestyrelsen 10 gange årligt, repræsentantskabsmøder, seminar & endelig 12-12 møder i organisationsbestyrelsens regi. Og alle de skønne dage i Gårdhavehuset. Det er godt, at være demokrat. Men der er mange opgaver og det handler om, at holde fokus og arrangement, ellers går det galt. RETTIDIGT OMHU.

Jeg er sikker på, at lejerne kan genkende bestyrelsens ufravigelige krav på ordenlighed og sikker drift.

Lidt af det vi fik tid til i det forgangne år.

Varmemesterbygningen fik et" løft til første sal", via hanlagte midler til netop det. De stigende krav til arbejdsforhold og arbejdsmiljø tilsagde, at det var nu det skulle være. Det er vores ansatte og vi lejer glade for.

Vi starter på maling af alle vore ydredøre i år med opstart d. 5. september Kjærsvej nr. 80. Som varslet på afdelingsmødet i 2017, skal alle ydredøre være ens i grå farve, som farven på stern under de nye tagrender.

"Gårdhavehuset" hviler næsten økonomisk i sig selv. Indtægterne er gode. Pt. er der 40 lejekontrakter vedrørende udlejningen i det første år. Der sker nogle ændringer og forandringer i huset med tiden efterhånden, som man har været i huset og fundet udfordringer. Det kan vi være stolt af.

Tagene er færdige før tid. Men vi er allerede i gang med, at projektere vores rørarbejde i afdelingen. Et arbejde der starter op d. 2. april 2020 Kjærsvej nr. 80-88, og som skal køre over de næste 4 år. Denne proces har været lang, grundet arbejdsmiljø, beregningerne & gennemsyn af alle vores kældre. En kæmpe opgave venter.

Hvorfor 4 år. Det var Bestyrelsens idefor ikke, at belaste lejerne i de kolde måneder. Samtidig blev prisen ikke højere. Det gode er også, HOLD FAST, ingen huslejestigninger på rørarbejde, før arbejdet er udført, altså om 4 år. RETTIDIGT OMHU.

Eneste hængeparti, der ligger i projektet er, BWT, hvor vi fjerner det meste kalk i forbrugsvandet. Det er der ingen afklaring på endnu. Men når vi er fremme i starten af 2020 agter bestyrelsen, at indkalde til et ekstraordinært informations og afdelingsmøde, med henblik på, at godkende anlægsudgiften til BWT, anslået udgift ca. 1 millioner kroner. Dette medfører igen en lille stigning på huslejen, men først om 4 år. Morten Nielsen kan med sikkerhed hurtigt regne ud i hovedet, hvad den del vil koste i snit pr. lejemål. Jeg tør gætte på 10-15 kroner i snit, måske lidt mere.

Til jer der overvejer nyt badeværelse underjeres råderet, kan det være en fordel, at få lavet renoveringerne samtidig med, at rørentrepriserne kører. Hvis I ex. vil have lavet anden rørgennemføring til badeværelset evt. gennem væg fra bryggers til bad og vask.

Omkostningerne i afdelingen, bestemmer huslejen.

De variable omkostninger, så som forsikringer & prisstigninger på varer og ydelser, dem slipper vi jo ikke, for. For ikke, at glemme renovationen, den koster kassen. Modsat, er vi ikke steget i husleje i år og sidste år. Trods prisstigningerne.

Men vi må være forberedte på, at vi skal indeksregulere i takt med prisstigningerne, ellers kommer vi bag ud. Så hellere spare op frem for, at skulle låne. Og det er netop det vi, og samtlige 35 andre boligafdelinger i BoligKorsør, gør. Vi bruger nu 20 årige budgetter, og snart skal vi til, at bruge 30 årige budgetter. Budgetter er super godt og man mister ikke overblikket.

Alle boligorganisationer i Danmark har samtidigt fået pålæg fra regeringen om, at effektiviser. Også her følger vi med. Vi har nu opbygget årshjul for afdelingens drift.

Nej! Vores personale forsvinder ikke fra afdelingen. Men igen fokus på, hvordan arbejdsopgaverne håndteres økonomisk og forsvarligt. Her kommer årshjulet ind.

Tilbage til udfordringerne.

Affald i vores afdeling er, og har været, en kæmpe udfordring, som vi skal tage alvorligt. Vi har stadig udfordringer ved containerØen foran Gårdhavehuset & i bunden af Skovåsen.

Storrskrald - ny container. Pengene er fundet i vores nuværende pengekasse, for vi har været sparsomme på flere områder.

Pap skal i containerne, sammenpresset eller i små stykker. Haveaffald skal være klippet i små stykker, og der skal ikke jord i containerne.

Alle, der benytter multibanen eller har børn der benytter denne, vil vi gerne opfordre til, at man bruger nøglebrikken og ikke planke over hegnet. Det holder hegnet ikke til i længden. Multibanen er beregnet på lavt boldspild.

Der er opsat skilte, at der bedes være ro efter tidspunkter på dagen fra legeplads og multibanen. Venligst respekter dette.

Hundelort, affald & cigaretskodder, skal ikke henligge på afdelingens områder. Det skal i de opstillede papirkurve.

Gårdshavehuset:

Aktiviteterne i huset er generelt en succes.

Der køres bankospil, hygge"kaffe"aftner, mavedans, sildebord, spis sammen aftner, levende musik, juletræ, Sankt Hans, fastelavn osv. I år har vi været i BonBon Land. Husk, bak op omkring aktiviteterne.

HUSK:

Hvis I har ting der går Jer på eller tænker om forandringer, så vent ikke til de årlige afdelingsmåder. Smid en seddel i formandens postkasse. Det giver netop bestyrelsen mulighed for, at vurdere og handle, og måske endda klargøre forslag til de årlige afdelingsmøder.

Tak for tilliden samt tak for det forgangne år.

Tak for ordet.

Punkt 3.

            Afdelingsbestyrelsens budgetforslag til år 2020.

Godkendt.

e Spørgsmål om lidt nærmere forklaring på eksempel; "hvad er en klimaskærm"?.

Klimaskærm er beløb afsat til vedligeholdelser døre, vinduer og evt. udskiftninger af døre inde som ud.

Hertil kan oplyses, at vi snart er i gang med, at få malet hoveddøre med start fra nr. 80 og frem til nr. 110. Alle døre bliver malet i ens grå svarende til stern, som udmeldt ved afdelingsmødet i 2017.

' Spørgsmål omhandlende vores indtægt fra mobilmasten.

Kontrakten udløber i år 2020 og da TDC ikke ønsker, at betale en ønsket pris, men er meget langt nede i forhold til Øvrige år, er der ikke Ønske om, at forny denne aftale.

Punkt 4.

Indkommende forslag;

  • Regulering afm2 pris på de tidligere ombyggede 5 værelses til 2 mindre lejemål.

Årsagen til, at der er særlig kvadratmeterpris på de ombyggede lejemål, beror på, at udgiften i forbindelse med ombygningen i 1995-1997, skulle følge de ombyggede lejemål, og ikke den Øvrige del af afdelingen.

Dirigenten afviste behandling med den begrundelse, at dette var en sag, der var politisk behandlet fra Korsør Byråd, sag fra ca. 1994.

  • Revideret husorden fra bestyrelsen.

Blev mødt med accept, forståelse & godkendt.

e Forslag vedrørende tidszone for parkering af campingvogne.

Punktet blev ikke behandlet, men henvist til, den netop vedtagende reviderede husorden under pkt. 2. indkommende forslag.

  • Valg til afdelingsbestyrelsen.

Valg af formand for 2 år. Mike Axdal blev genvalgt.

           Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

André Lønberg blev genvalgt.

  • Valg af 2 Suppleanter

Charlotte Ekstrøm og Ulla Hansen blev valgt for 1 år.

Punkt 6 Eventuelt.

' Beboermapper.

Disse bruges ikke længere i Boligl<orsør. Der henvises til hjemmesider.

  • Tilladelse til opsætning af overdækninger eller småbygninger, skal hentes på BoligKorsør, og der må kun bygges efter de modeller, som er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Bygninger, som er opført uden tilladelser, skal nedtages og fjernes ved fraflytning.

Dirigenten takkede af for god ro og orden.

Afdelingsformanden takkede dirigenten for en god styring af mødet og rettede en tak til Ebbe Ahlgren, inspektør Kristian Have, økonomichef Morten Nielsen, ansatte i afdelingen & en tak til bestyrelsen og et stærkt aktivitetsudvalg, der bidrager med en enorm indsats for afdelingen.

Korsør d. 12. september 2019

 

Dirigent                                                                          Referent

ZL ZØVVZ-&w

Ulla E. Hansen

Uddrag af Almen Lejelov

Efter forespørgsel på Afdelingsmødet vedlægges uddrag af Almen Lejelov, §9, hvoraf det fremgår at lejefastsættelsen skal afspejle det lejedes indbyrdes brugsværdi:

Kapitel 3

Lejefastsætte/se og lejeregulering

§ 9. Den samlede leje for en afdelings boliger og lokaler skal til enhver tid være fastsat således, at den giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser og lignende i henhold til reglerne i lov om almene boliger m.v. I den samlede leje indgår ikke beløb som nævnt i § 129, stk. 4, i lov om almene boliger m.v. Det beløb, der er nævnt i 2. pkt., er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Stk. 2 Lejen for en afdelings boliger fastsættes efter deres indbyrdes brugsværdi.

Stk. 3. Lejen for en almen familiebolig, der har status som inklusionsbolig, jf. § 62 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., skal nedsættes med et beløb svarende til det tilskud, der ydes i henhold til § 98 c, stk. 2, nr. 2, i lov om almene boliger m.v.

Stk 4. Ved afdelingens ibrugtagelse skal lejen og fordelingen heraf på de enkelte lejemål godkendes af kommunalbestyrelsen, når byggeudgifterne er opgjort og den endelige finansiering er tilendebragt.